Részletek a FoKeSz Etikai Kódexébõl:

2. A vállalkozó gazdasági tevékenységét a kölcsönös együttmûködés szellemében és úgy köteles folytatni, hogy az ne legyen ellentétben az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az üzleti szokásokkal.

3. A vállalkozó gazdasági tevékenysége során a tisztességes nyereségre törekvés jegyében, jóhiszemûen és gondosan köteles eljárni.

4. Az üzleti erkölcsbe, az üzleti tisztességbe ütközõ magatartás etikai szempontból akkor is elítélendõ és orvoslásra irányuló bírálatban részesítendõ, ha az adott magatartást kifejezett jogszabályi elõírás nem tiltja.

5. A FOKESZ tagjai jelen Etikai Kódex betartása és megsértése szankcionálása érdekében Etikai Bizottságot hoznak létre, mely bizottság a FOKESZ alapszabályában leírt eljárás során az egyes konkrét eseteket, panaszokat kivizsgálja, szankcionálja.

Speciális rendelkezések:

(...)

4. Származási igazolás

Az egészségügyre, mint speciális piacra tekintettel fokozottan kell ügyelni a forgalomba kerülõ anyagok, összetételére, származására, folyamatos azonosságára, a kipróbálás, kísérletezés körülményeire.

Ezért tilos:

a) származási igazolvány nélkül anyagot forgalmazni. A származási bizonyítvány és kapcsolódó dokumentumok kell igazolják:
- a termék összetételét
- gyártási helyét, idõpontját
- a gyártó ország hatóságainak forgalmazási engedélyét
- a magyar hatóságok forgalmazási engedélyét (ORKI)
b) magyar nyelvû felhasználói, technológiai utasítás nélkül anyagot, eszközt forgalmazni.
(...)

6. Reklámszédelgés, a fogyasztók megtévesztése
Tilos a fogyasztókat, a megrendelõket a termék kelendõségének fokozása érdekében bármilyen módon megtéveszteni, ideértve a megtévesztésre alkalmas, hiányos tájékoztatást, a megtévesztõ (pl. eredetre utaló) árujelzõt is.
a) Helytelenítendõ különösen a túlzó reklám, amelynek során a reklámozó olyan termék kizárólagos forgalmazójaként tünteti fel magát, amely másutt is beszerezhetõ, vagy - pártatlan szervezet erre vonatkozó vizsgálata nélkül - a "legjobb"-ként, "legnagyobb"-ként hirdeti magát vagy termékeit.
b) Megtévesztésre alkalmas és ezért tilos az import-termékkel és a belföldi márkás cikkel kapcsolatos reklámeszköznek a kirakatban való elhelyezése, ha az üzlet a terméket nem forgalmazza.
c) A fogyasztók megtévesztésének minõsül, ha a termék eladásakor nem közlik, hogy a folyamatos ellátás (nem csak alkatrész) nincs, illetve meddig van biztosítva. A leállás esetén pedig elõtte legalább 3 hónappal be kell jelenteni (szaklapban, körlevélben, stb.) úgy, hogy az megfelelõ nyilvánosságot kapjon.
d) Tisztességtelen az olyan prospektussal történõ reklámozás, amelyen a versenytárs termékét sajátként tüntetik fel.
e) Nem helyeselhetõ a versenytárssal vagy annak termékével való megtévesztõ vagy hírnév-rontó összehasonlítás útján történõ reklámozás. Ilyennek minõsül a megnevezett vagy kétséget kizáróan azonosítható versenytársénál nagyobb termékválaszték, vagy annak megnevezett vagy kétséget kizáróan azonosítható termékeivel összefüggésben alacsonyabb árak hirdetése, a versenytárs olyan beállítása, mintha a reklámozó bizonyos termék elõállítására a versenytárséhoz képest alkalmasabb lenne, vagy a versenytárs terméke a saját termékkel összevetve hátrányosabban lenne használható.
f) Nem helyeselhetõ, ha a játékszenvedély kihasználására alapozott reklámtevékenység esetén - akár közvetlenül, akár közvetve irányuló az a reklámozó vállalkozóra vagy termékre - nem közlik a nyeremény mibenlétét (tárgyát), mennyiségét, értékét, valamint - ha ez lehetséges - a nyerési esély mértékét. A sorsolás lebonyolításához helyes közjegyzõ közremûködését igénybe venni.
g) Kiárusítás esetén közölni kell a fogyasztókkal a kiárusítás okát is (pl. csökkent értékû, exportból visszamart termék, idényvégi kiárusítás).
h) A reklámszédelgés és a fogyasztók megtévesztésének megítélése során figyelembe kell venni a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Kódexének elõírásait is. (...)

Hogyan lehet belépni a szövetségbe?

A Szövetségbe jelentkezõ tagok miután megismerték az Alapszabályt és az Etikai Kódexet, tagfelvételi kérvényt nyújtanak be a FoKeSz elnöksége részére. A kérvény mellett két – legalább két éves tagsággal rendelkezõ tagcég – ajánló/támogató nyilatkozata is szükséges. Ezen dokumentumok és ajánlások alapján a FoKeSz tagsága nyílt szavazással dönt az adott cég felvételérõl.

 

Nemzetközi kapcsolatok

A Fogászati Kereskedõk és Gyártók Szövetsége az 1991-es megalakulás óta jelentõs fejlõdésen ment át, mára a magyar fogászati piac legjelentõsebb szakmai szervezetévé vált. Mivel fogászati eszköz- és berendezésgyártás hazánkban nem mondható jelentõsnek, ezért az importbeszerzések kapcsán tagcégeink kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek elsõsorban az unión belül, de azon túl is. A FoKeSz-nek, illetve tagcégeinek nagyon fontos, hogy tartozzon egy olyan nemzetközi szervezethez, melynek segítségével nagyobb rálátást szerezhetnek az európai piacokra, illetve részévé válhatnak egy európai szintû jelentõs szakmai szervezetnek.

2009 decemberében csatlakozott a FoKeSz az ADDE-hoz.

ADDE - Association of Dental Dealers in Europe (Fogászati Kereskedõk Európai Szervezete)

A belépéssel a szövetség a hazai piaci információkon túl képet kaphat az uniós trendekre, véleményével, észrevételeivel segítheti az európai szintû szabályozást, részt vehet olyan szakmai, kereskedelmi rendezvényeken, amelyeken az elhangzó információkat a magyar cégek jól kamatoztathatják mindennapi tevékenységükben.